PISA – 2021

У 2018 році Україна вперше долучилася до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA(PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT).

Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів.

            Дослідження у PISA проводиться шляхом тестування бази знань 15-річних учнів. Вважається, що саме в цьому віці учні закінчують основну школу, постають перед вибором  професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів. Натомість оцінюється те, наскільки ефективно учень зможе використовувати знання, отримані в школі, за можливих життєвих ситуацій.

          Основними параметрами перевірки знань у програмі PISA є:

      Читацька грамотність – визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.

    Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.

    Природничо-наукова грамотність – передбачає уміння пояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.

Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі. Саме тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує різноманітні аспекти їхнього життя. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.

      Також відповідні анкети заповнюють і працівники адміністрації закладів, у яких навчаються учні. Мета такого анкетування – дослідити вплив на результати тестування учнів таких чинників як кваліфікація вчителів, навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо.

       Дослідження PISA здійснюється в три етапи (підготовчий, пілотний, основний). Під час підготовчого етапу відбувається переклад та адаптація тестових матеріалів, а також анкет для опитування учнів та адміністрацій навчальних закладів. Пілотний етап передбачає апробацію завдань та інструментарію дослідження до контексту країн-учасниць. В основному  етапі проводиться тестування, підготовка міжнародного та національного звітів.

        В Україні відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти. 

        Кабінетом Міністрів прийнято рішення щодо участі України у міжнародному дослідженню якості освіти РІSА-2021.

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 09.12.2020 № 1539-р«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 584»

    https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-rozporyadzh-a1539r

  1.    Розпорядження Кабінету Міністрів  України  від 22.08.2018 № 584-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2021»

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-uchasti-ukrayini-u-mizhnarodnomu-doslidzhenni-yakosti-osviti-pisa-2021

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2021 № 116 «Деякі питання підготовки та проведення у 2021 році пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2020 року №400»

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/02/Nakaz-pilot-PISA_116_.pdf

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.03.2021 № 386 «Про затвердження графіка проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022»

https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/03/Nakaz-grafik-pilotu-PISA-26_03_2021-386_na-sajt.pdf

Участь України в дослідженні PISA має кілька важливих аспектів. Зокрема,  отримання об’єктивної інформації про готовність молодих громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів; розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні; можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти. Крім того, завдання PISA та методологія оцінювання їхнього виконання слугуватимуть практичним орієнтиром для освітян у становленні компетентнісній парадигми освіти в Україні.